استعلام های جاری شرکت مدیریت تولید برق بیستون

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BSTN-432-1140
مدیریت تولید برق بیستون
خرید سولونوئید والو آسکو ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-01 1397-07-06 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-431-75
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 10 عدد گیج دما ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-01 1397-07-06 علی مارالی 08334642724
BSTN-430-1306
مدیریت تولید برق بیستون
خرید اسپری دای چک مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-07-01 1397-07-06 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-429-83
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 2 عدد الکترود phمتر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-01 1397-07-05 علی مارالی 08334642724
BSTN-428-742
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 3 عدد فلو سوئیچ ابزار دقیق و الکترونیک 1397-06-26 1397-07-03 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-408-1204
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 12 عدد بوش اسلیو ( جنس استیل ) مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-31 1397-07-03 مجتبی عارضی 09181323907