استعلام های خرید گروه مواد و عایق های نسوز

شماره استعلام :PIC-110-76 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

جرم ریختنی (سیمان نسوز) جهت جرم کوبی کوره القائی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-157-99-128 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامين عايق لوله


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-104-70 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

پتوی نسوز لویانگ جهت عایق کاری دیواره کوره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-162-PHS95398 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

ساخت سه قلم انواع گسکت F.M.J جهت فن کولرها طبق نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-161-PHS95395 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید و تامین 4 قلم انواع گسکت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-149-PHS95785 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

ساخت انواع گسکت مربوط به کمپرسور های E4-5301-1/2 ,...طبق تقاضا و نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-100-67 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

استعلام پتوی نسوز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1161-2048 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید سیمان نسوز مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1160-2050 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید پشم سنگ طبق مشخصات


فایل استعلام بهاء :