مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 23 کیلگرم گریس مطابق مشخصات فنی پیوست


  تاریخ انتشار : 1398-03-18
  مهلت ارسال : 1398-03-31
  شماره استعلام : BSTN-720-50
  گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724