مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 15 کیلوگرم چسب توربین بیرکوزیت (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


  تاریخ انتشار : 1398-03-21
  مهلت ارسال : 1398-03-31
  شماره استعلام : BSTN-725-49
  گروه : سایر


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724