مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ورق‌ آهني ‌ساختماني ST-37 به ضخامت‌ 2 ميليمتر

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-737-1432 گروه :سایر
  کارشناس خرید : سعید مهدی آبادی
  شماره تماس : 09181316177
شرح استعلام :

ورق‌ آهني ‌ساختماني ST-37 به ضخامت‌ 2 ميليمتر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید