مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 27 تن سود مایع (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


  تاریخ انتشار : 1398-04-19
  مهلت ارسال : 1398-04-24
  شماره استعلام : BSTN-738-80
  گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724