مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید دو عدد رله حفاظتی مطابق مشخصات فنی پیوست/ فقط ارسال پیشنهاد فنی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-739-755 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : سعید مهدی آبادی
  شماره تماس : 09181316177
شرح استعلام :

خرید دو عدد رله حفاظتی مطابق مشخصات فنی پیوست/ فقط ارسال پیشنهاد فنی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید