مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید دو عدد رله حفاظتی مطابق مشخصات فنی پیوست/ فقط ارسال پیشنهاد فنی


  تاریخ انتشار : 1398-04-19
  مهلت ارسال : 1398-04-25
  شماره استعلام : BSTN-739-755
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : سعید مهدی آبادی
  شماره تماس : 09181316177