مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید خدمات و قطعات آسانسور نیروگاه بیستون (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-828-1063 گروه :سایر
  کارشناس خرید : مهدی خشنودی
  شماره تماس : 09181323911
شرح استعلام :

خرید خدمات و قطعات آسانسور نیروگاه بیستون (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید