مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تریپلی فسفات سدیم

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-868-112 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : علی مارالی
  شماره تماس : 08334642724
شرح استعلام :

تریپلی فسفات سدیم


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید