مدیریت تولید برق دماوند

در این صفحه استعلام خرید با شرح

BRUSH 38.1*25.4*102 FOR GAS GENERATOR برند مرسن

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق دماوند را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق دماوند با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DPGM-84-92 الف 1401 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

BRUSH 38.1*25.4*102 FOR GAS GENERATOR برند مرسن


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید