مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

الکترود کنداکتیومتر جهت استفاده در آزمایشگاه به مشخصات: PHILIPS-PW 9551/60- 0.79CM-1 تعداد مورد نیاز :2عدد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :EAPGM-23-1400-07-69689 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

الکترود کنداکتیومتر جهت استفاده در آزمایشگاه به مشخصات: PHILIPS-PW 9551/60- 0.79CM-1 تعداد مورد نیاز :2عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید