مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 سیم و پریز ارت دار


  تاریخ انتشار : 1398-02-10
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-467-16113
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901