مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 ساخت چهارپایه و صندوق چوبی


  تاریخ انتشار : 1398-02-19
  مهلت ارسال : 1398-03-12
  شماره استعلام : GPGM-507-710711
  گروه : سایر

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901