مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت چهارپایه و صندوق چوبی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-507-710711 گروه :سایر
  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901
شرح استعلام :

ساخت چهارپایه و صندوق چوبی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید