مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 سه راهی تبدیلی


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-508-16048
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901