شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت BEARING BOX مطابق با تصاویر پیوست و نمونه ارسالی جهت پمپ P-6002 B

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-238-PHD-95716 گروه :خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
  کارشناس خرید : مهدی برادر چرلی
  شماره تماس : 09301004401
شرح استعلام :

ساخت BEARING BOX مطابق با تصاویر پیوست و نمونه ارسالی جهت پمپ P-6002 B

 توضیحات بیشتر : ساخت BEARING BOX مطابق با تصاویر پیوست و نمونه ارسالی جهت پمپ P-6002 B

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید