مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 قطعات کامپیوتر


  تاریخ انتشار : 1398-02-05
  مهلت ارسال : 1398-02-14
  شماره استعلام : MTPP-06-H97945
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه


  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843