مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

قطعات کامپیوتر

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-06-H97945 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843
شرح استعلام :

قطعات کامپیوتر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید