مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 روغن بهران بردبار 460


  تاریخ انتشار : 1398-04-16
  مهلت ارسال : 1398-04-22
  شماره استعلام : MTPP-101-98100296
  گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...


  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843