مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

قطعات کمپرسور 100تن

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 قطعات کمپرسور 100تن


  تاریخ انتشار : 1398-02-07
  مهلت ارسال : 1398-02-14
  شماره استعلام : MTPP-11-m202
  گروه : ساختمان و تأسیسات


  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843