مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 قطعات کمپرسور 100تن


  تاریخ انتشار : 1398-02-07
  مهلت ارسال : 1398-02-14
  شماره استعلام : MTPP-11-m202
  گروه : ساختمان و تأسیسات

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843