مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

فیلتر MOT

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 فیلتر MOT


  تاریخ انتشار : 1398-02-16
  مهلت ارسال : 1398-02-21
  شماره استعلام : MTPP-33-H97945
  گروه : سایر


  کارشناس خرید : امیر حیرتی
  شماره تماس : 09183120770