مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 بشکه


  تاریخ انتشار : 1398-02-17
  مهلت ارسال : 1398-02-27
  شماره استعلام : MTPP-35-m222
  گروه : سایر

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843