مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

گاز فریون R22 ایسکون درخواست کننده اداره تجهیزات

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-363-98100870 گروه :سایر
  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843
شرح استعلام :

گاز فریون R22 ایسکون درخواست کننده اداره تجهیزات


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید