مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 خرید آنتی اسکالانت


  تاریخ انتشار : 1398-02-19
  مهلت ارسال : 1398-02-26
  شماره استعلام : MTPP-43-97100718
  گروه : مواد شیمیایی صنعتی

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : جمشید گلشنی
  شماره تماس : 09186314920