مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید آنتی اسکالانت

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 خرید آنتی اسکالانت


  تاریخ انتشار : 1398-02-19
  مهلت ارسال : 1398-02-26
  شماره استعلام : MTPP-43-97100718
  گروه : مواد شیمیایی صنعتی


  کارشناس خرید : جمشید گلشنی
  شماره تماس : 09186314920