مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 متا بی سولفیت سدیم


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-28
  شماره استعلام : MTPP-44-97100717
  گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : جمشید گلشنی
  شماره تماس : 09186314920