مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 روغن 3gs


  تاریخ انتشار : 1398-02-23
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : MTPP-51-m230
  گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843