نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

در این صفحه استعلام خرید با شرح

اکسیژن متر پرتابل

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NCCPP-112-191 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

اکسیژن متر پرتابل


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید