مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت يكعدد پمپ روغن از نوع سه اسكرو و دو مكشه بدون الكتروموتور بصورت كامل و طبق شرايط خصوصي پيوست استعلام با مواد و متريال و كليه تست ها و آناليزها و آزمون هاي مد نظر كارفرما

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-478-49295 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : محمد خادمي
  شماره تماس : 01134622688
شرح استعلام :

ساخت يكعدد پمپ روغن از نوع سه اسكرو و دو مكشه بدون الكتروموتور بصورت كامل و طبق شرايط خصوصي پيوست استعلام با مواد و متريال و كليه تست ها و آناليزها و آزمون هاي مد نظر كارفرما


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید