شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

1.4408 INGOT ROUND BAR ماکزیمم قطر 10 سانت طول 1 متر

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-178-B011 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

1.4408 INGOT ROUND BAR ماکزیمم قطر 10 سانت طول 1 متر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید