مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تجهیزات و زیرساختهای شبکه دوربین طبق شرح لیست پیوست در برگ استعلام . کل مبلغ صورت حساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شمراه 09127360265 عینی تماس حاصل فرمائید .

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-172-079 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تجهیزات و زیرساختهای شبکه دوربین طبق شرح لیست پیوست در برگ استعلام . کل مبلغ صورت حساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شمراه 09127360265 عینی تماس حاصل فرمائید .


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید