مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

نگهدارنده ذغال تحریک GE به تعداد 210عدد طبق شرح خدمات فایل پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 نگهدارنده ذغال تحریک GE به تعداد 210عدد طبق شرح خدمات فایل پیوست


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : REY-57-024
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : محمد حسین بابایی
  شماره تماس : 09122956703