مدیریت تولید برق ری

 شرح استعلام :

 نگهدارنده ذغال تحریک GE به تعداد 210عدد طبق شرح خدمات فایل پیوست


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : REY-57-024
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محمد حسین بابایی
  شماره تماس : 09122956703