مدیریت تولید برق ری

 شرح استعلام :

 کمپرسور کولر گازی برند کولترن طبق شرح فایل پیوست


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : REY-59-022
  گروه : سایر

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محمد حسین بابایی
  شماره تماس : 09122956703