مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

انجام خدمات فیلتر شویی واحدهای تولید انرژی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-79-6460 گروه :سایر
  کارشناس خرید : خانزادی
  شماره تماس : 55221460-66 داخلی 7564
شرح استعلام :

انجام خدمات فیلتر شویی واحدهای تولید انرژی

 توضیحات بیشتر : تلفن جهت پاسخگویی 55228015

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید