مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پوزیشن والو

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شریعتی مشهد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SHPGM-76-خ1791 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : مرتضی قلیزاده
  شماره تماس : 05133966142
شرح استعلام :

پوزیشن والو


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید