مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سنسور گاز مولدهاي آنسالدو MFR:SIMTRONICS مدل GD10-P00-17DG-0XH-00

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-63-1400-1002-خ گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

سنسور گاز مولدهاي آنسالدو MFR:SIMTRONICS مدل GD10-P00-17DG-0XH-00


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید