استعلام های خرید جاری شرکت مدیریت تولید برق یزد (نیروگاه یزد)

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه