استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :KARUN-608-54010014 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

انواع زانوی جوشی استنلس استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-928-14010378ت گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

استاد بولت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-603-53010043 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ناودانی 10 سانتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1009-PHS-05385-KH گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

CHECK VALVE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1008-PHS-05227-KH گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

JOINTING RUBBER SHEET


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1007-PHS-05376-KH گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

STUD BOLTS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1006-PHS-05375-KH گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

STUD BOLTS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1005-PHS-05374-KH گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

BOLTS AND NUTS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1004-PHS-05373-KH گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

BOLTS AND NUTS


فایل استعلام بهاء :