استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :BSTN-933-2518 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

( خرید سنسورهای اکسیژن برند " KNICK " ) فقط ارسال پیشنهاد فنی در سامانه بارگذاری شود .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-499-40040 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سرور ذخيره ساز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-87-8 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

ذغال استارتر دیزل CARBON BRUSH F/STARTER DIESELمطابق با شرح خدمات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-86-7 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

فن سانتريفوژ (خنك كن اتاق جعبه دنده)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-85-6806 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سرویس و رفع عیب الکتروموتور راه انداز هیتاچی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-84-6 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سرو ولو گازوییل SERVO VALVE MOD.771K-615 FP


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-924-87 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید دستگاه فلش پوینت روغن مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد فنی در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-495-1596 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

فیوز و کابل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-494-1595 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سینی کابل


فایل استعلام بهاء :