استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :BSTN-887-322 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید MODULES MODBUS مربوط به تابلو فایر فایتینگ (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-200-98100770 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

گیج فشار و سنسور O2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-199-98100820 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سنسور PH


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-453-1276 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

کابل افشان و کابلشو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-197-34763534 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

کارشناس مربوطه مهندس کرمی09199121589


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-449-852ب846 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

فیوز و کابل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-195-98100834 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

قلم رکوردر به شرح فایل پیوست کارشناس مربوطه مهندس اختری09188117804


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-444-1193 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

کابل و کلید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-441-98091191 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

واحد مراقبت 1/2 باد (متال ورک)


فایل استعلام بهاء :