استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :SHPGM-189-1060 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سنسور فایر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-188-1063 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

ترانس دیوسر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AEPG-54-1400-17 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

قطعات کنترلی واحد شیمی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-187-ک 2063 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

زیرو گاورنر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AEPG-53-j-11-1400 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

کارت ترمینال بورد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-253-784 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

الکترو پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-252-3325 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

ابارا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :YPGMC-01-خ-1400-1219 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید 2 عدد كنترل والو دي سوپر هيتر مطابق با مدارك پيوستي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-186-715 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

والو پنوماتیکی -جورج فیشر (شیمی)


فایل استعلام بهاء :