استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :RAMP-299-99-230 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تامین كليد فشار و رله كمكي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-298-99-229 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تامین سنسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-297-99-228 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تامین كيت لوازم و سنسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-296-99-227 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تامین الكترودPHمتر و سنسور اکسيژن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-674-2700 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

اگزاست فن 7.5 کیلووات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-347-99100888 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید سلونوئید ولو مارک ASCO کارشناس فنی مهندس کرمی 09199121589


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-673-2662 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

کابل4*5


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-670-2626 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

الکتروپمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-669-2511 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

شیر برقی سروولو و گیج


فایل استعلام بهاء :