استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :BSTN-1399-459 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید 4 ردیف قطعات ابزار دقیق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-129-569 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سرو درایو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-126-6142 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تجهیزات ترانس فلکسیبل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-125-6143 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تجهیزات ترانس کلمپ T


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-493-ES-400-132 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

بازسازي پل بريكر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-122-6086 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تجهیزات الکتریکی(رله-دیود-کنتاکتور)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-121-6085 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تجهیزات الکتریکی(RESISTOR--SWITCH POSITION)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-120-6084 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تجهیزات الکتریکی (انواع کارت-موتور)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-492-ٍٍٍES-400-131 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سرور


فایل استعلام بهاء :