استعلام های خرید گروه تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش

شماره استعلام :AEPG-03-001 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

بیرینگ مارک SKF


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-184-1 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

GEAR COUPLING 135ESCO-FST


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-306-LPO2356 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

ISOLATED SWITCH AMPLIFIER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-232-IPR-TRNS-539 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید هسته، بیم و متعلقات ترانسفورماتور 315KVA


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-229-IPR-TRNS-512B گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید بیم، متعلقات اکتیو پارت و هسته کم تلفات ترانسفورماتور توزیع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-228-IPR-TRNS-512-A گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید کنسرواتور و بدنه ترانسفورماتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-389-99100941 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

بلبرینگ 6413C3 کارشناس مربوطه مهندس محمودی مربوطه 09188143089


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-747-909 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

ترانسفورماتور خشک رزینی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-737-756 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

ابزار


فایل استعلام بهاء :