استعلام های خرید گروه تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش

شماره استعلام :BHMD-817-002 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

فیلتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-208-3181 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

کمپرسور هوا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-207-MGPG-21-2947 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

کیت های پمپ اینتر پمپ WK155- SS7045


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-807-006 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

باسداکت های 4 لاین -دارای تاییدیه اداره برق باشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-806-005 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تجهیزات هوای فشرده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-805-004 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

ساخت واجرای کانال اسپیرال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-804-1065 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تجهیزات هوای فشرده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-803-002 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تجهیزات هوای فشرده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-777-ES1401363 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين صفحه سنگ


فایل استعلام بهاء :