استعلام های خرید گروه تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش

شماره استعلام :AEPG-52-J-10-1400 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

قطعات فلودیوایدر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AEPG-51-J-09-1400 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

قطعات پمپ هیدرولیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-248-70003 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

الکترو پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-676-ES1400284 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

قطعات كمپرسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-675-ES1400283 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين قطعات كمپرسور ٤٠ تن كرير


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-674-ES1400282 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين كمپرسور كرير


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-671-ES1400281 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين بيرينگ ٧٤٣٢


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-670-ES1400280 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين گيربكس والو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-174-خرید 997 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

فیلتر هیدرولیک


فایل استعلام بهاء :