استعلام های خرید گروه تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی

شماره استعلام :KARUN-12-54000397 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

14 قلم انواع لوازم آزمایشگاه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-04-54000397 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

انواع لوازم آزمایشگاهی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-397-PHD-05266 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تامین دستگاه اسپکتروفتومتر مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-391-PHD-05257 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تامین تجهیزات آزمایشگاهی مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1424-1451 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

لوپ دو چشمی طبق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-23-1400-07-69689 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

الکترود کنداکتیومتر جهت استفاده در آزمایشگاه به مشخصات: PHILIPS-PW 9551/60- 0.79CM-1 تعداد مورد نیاز :2عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-118-11363 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

دستگاه PUسنج (دستگاه دیتالا گر جهت سنجش عملکرد دمای دستگاه پاستور )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-117-6564545 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

ترازو AND مدل HR200


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-115-126545 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

گشتاورسنج دیجیتال(ترکمتر) مدل DTT1053A


فایل استعلام بهاء :