استعلام های خرید گروه تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه

شماره استعلام :BHMD-481-9810282 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

تجهیزات خودرو آتشنشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-472-981015 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

اقلام مورد نیاز خودرو آتشنشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-417-915 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

فیلتر یونیت کمپرسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-68-35 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

دوش چشم شور اضطراري (SAFETY SHOWER) 10عدد طبق مشخصات موجود برگه استعلام کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت پرداخت خواهد شد .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-703-16507 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

واتر باکس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-159-98100381 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

درخواست فوم آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-85-M3148SH گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

اجرای سیستم اعلام حریق در کارخانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-62-980138 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

مونیتور آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-61-980138 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

اقلام عمومی آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :