استعلام های خرید گروه تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه

شماره استعلام :REY-120-31 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

پوتین ایمنی 246 عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-13-776 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

فوم اطفا حریق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-569-MM609 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

ملزومات آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-568-MM608 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

راه بند نواری بدنه استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-558-740 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

تجهیزات ایمنی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-135-9900208 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

ماسک تمام صورت دراگر مدلFPS7000 فیلتر 4 حالته ماسک شیمیایی دراگر مدل RD40


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-85-395 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

ایمن سازی اتاق سرور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-261-98100381 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

خرید فوم آتش نشانی با مشخصات فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-105-24 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

گوشی ضد صدا (هدفونی) قابل تنظیم – Hellberg 29 100 عدد


فایل استعلام بهاء :