استعلام های خرید گروه تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه

شماره استعلام :KARUN-185-53000828 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

مانیتور خودرویی آتش نشانی با فلنج 3 اینچ و قدرت پرتاب 80 متر(M.O.N4000 )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-215-REY622 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

انجام تست هیدرو استاتیک کپسول پودر و گاز و co2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-672-PHD-85545-KH گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

برم 1300شناور دریایی , بوم جاذب مواد نفتی و پودر جاذب ترکیبات نفتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-649-1400-433 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

در خواست مشاوره جهت طراحی سیستم اعلام و اطفاء حریق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-647-1399-032 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

نصب سیستم اعلام حریق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-217-8 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

سبد جابجایی نفر فلزیی (من بسکت) فلزی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-210-1400-09 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

انجام خدمات مشاوره جهت توسعه سیستم های اعلام و اطفاء حریق (انبار و ساختمان مدیریت) مطابق با شرح خدمات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-461-140030081 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

کپسول اطفا حریق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-577-PHD-85365 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

خودروی تانکر فوم رسان آتش نشانی مطابق با الزامات مندرج در فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :