استعلام های خرید گروه تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه

شماره استعلام :EAPGM-240-1400-10-34199 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

آناليز پايه و GC و PCB روغن ترانسفورماتور هاي نيروگاه تبريز مجموعا به تعداد 29 دستگاه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-582-ES1400197 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

تپ چنجر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-196-1400-09-69689 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

الکترود کنداکتیومتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-136-1400-08-34607 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

تعمير و اصلاح سيني هاي کابلهاي برج خنک کن ( طبق اسکوپ کاري پيوستي )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-135-1400-08-34207 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

بازديد و سرويس باسداکت فشارقوي و فشار ضعيف - بازديد باسداکت هاي 20 کيلو ولت خروجي ژنراتور تا ترانس هاي يونيت و اصلي؛ و باسداکت فشارضعيف (مطابق اسکوپ پیوستی)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-134-1400-08-34601 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

تصفيه فيزيکي روغن ترانس هاي قدرت واحد 2 بخار -(مطابق اسکوپ پیوستی)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-133-1400-08-34208 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

بازديد، سرويس و تست دايورتر سوييچ هاي تپ چنجر هاي ( 17 پله) ترانس هاي راه اندازي 230/6 کيلوولت 9LTA - 9LTB واحد هاي بخار(مطابق با اسکوپ الصاقي)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-132-1400-08-34201 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

انجام تست هاي الکتريکي (مطابق اسکوپ پیوستی)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-123-34576 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

انجام تست هاي غير مخرب NDT تجهيزات توربين و بويلر واحد 2 بخار (طبق اسکوپ کاری)


فایل استعلام بهاء :