استعلام های خرید گروه تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه

شماره استعلام :RAMP-395-ES400-062 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

آزمايشات روغن ترانس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-131-86 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

استعلام خرید اینترنتی فیلم رادیوگرافی صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-21-001 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

فراخوان پیمانکار جهت انجام تست های elec & mech عیب یابی الکتروموتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-105-71 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

فیلم رادیوگرافی صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-156-PHD95796 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

MICROHARDNESS TESTER PORTABLE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-99-66 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

فیلم رادیوگرافی صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1151-1159 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

ماستیک گذاری بال والوهای هدر گاز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-92-99.066 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

انجام تستهاي ضخامت سنجي و سختي سنجي ديواره هاي بويلرها


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-14-A0714 گروه : تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

دستگاه OTDR با دو فرکانس 1310 و 1550- برد 120 کیلومتر - سینگل مود یک دستگاه


فایل استعلام بهاء :