استعلام های خرید گروه تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور

شماره استعلام :MNC-169-A1028-01 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

تجهیزات مخابراتی بندرعباس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-698-PHP-06155-2 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

تامین کابل مخابراتی مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-659-PHS-05311-KH گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

تامین کابل تلفن مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-583-PHS-05217-KH گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

تامین تجهیزات مخابرات و تلفن مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-192-458 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

دوربین واحد دوغ آبعلی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-201-14000380 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

باطری بیسیم موتورلا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-165-00A05017 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

سوییچ و پچ پنل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-164-A0817-01 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

تجهیزات مخابراتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-163-A0817-01 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

شارژر 48 ولت


فایل استعلام بهاء :