استعلام های خرید گروه تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور

شماره استعلام :BEHIR-149-1217 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

سیستم پیجینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-145-A0704-02 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

خرید باطری شارژر و باطری تجهیزات مخابراتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-144-A0704-01 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

تجهیزات پسیو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-140-A0701-05 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

تجهیزات شبکه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-139-A0701-04 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

دستگاه UPS 10KW به همراه باتری و کیس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-134-00A0604 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

خرید تجهیزات پسیو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-79-50 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

خرید باطری 2/2 ولت 420 آمپر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-128-00A0506-1 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

اصلاحیه خرید باطری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-124-00A0506 گروه : تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
شرح استعلام :

خرید باطری


فایل استعلام بهاء :