استعلام های خرید گروه خدمات آموزشی و مشاوره

شماره استعلام :REY-216-57 گروه : خدمات آموزشی و مشاوره
شرح استعلام :

انجام خدمات اخذ مشاوره جهت طراحی و نظارت بر اجرای اتصال سیستم اعلام و اطفاء حریق مخازن 4و7 به مخازن 1 الی 6مطابق با شرح خدمات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-184-34682 گروه : خدمات آموزشی و مشاوره
شرح استعلام :

مشاوره و نظارت و بازرسی بر ساخت ، تولید ، مونتاژ و نصب پکینگ های برج خنک کن واحد 2 بخار نیروگاه تبریز (طبق اسکوپ کاری پیوستی)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DEMO-08-1313 گروه : خدمات آموزشی و مشاوره
شرح استعلام :

جهت تست


فایل استعلام بهاء :