استعلام های خرید گروه خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی

شماره استعلام :MNC-66-A0105-2 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تجدید استعلام کابلکشی هوایی OPGW و کابل کانالی و عملیات مربوطه دیگر طبق فرم استعلام


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-349-6 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعويض تيوب هاي بویلر واحد شماره 4 نيروگاه رامين مطابق مشخصات مندرج در پيش نويس قرارداد پيوست برشکاري، کونیک و جوشکاري سرجوش هاي واتروال با قطر 32 و ضخامت 6 میلیمتر به مقدار 480 سرجوش برشکاري و جوشکاري فین هاي دیواره بویلر به مقدار 600 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-65-A0105 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

عملیات کابلکشی هوایی OPGW و کابل کانالی و فیوژن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-306-1 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

انجام عملیات تعمیر و بازسازي رگلاتور والوها و استاپ والو هاي توربین HP


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-57-A1104-2 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

کابل کشی هوایی OPGW و کانالی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-174-p1326 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

اورهال یک واحد توربین گازی GEF5 ایرانشهر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-329-موتور123 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

پیمانکاری تعمیرات سیستم گرمایشی موتورخانه ایمنی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-328-سرمایش12 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

پیمانکاری جهت تعمیرات سیستم سرمایشی کانتین


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-327-گرمایش12 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

پیمانکاری تعمیرات سیستم گرمایشی


فایل استعلام بهاء :