استعلام های خرید گروه خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)

شماره استعلام :TPC-947-14010111 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

تجدید استعلام ساخت اسپراکت ترک هازمک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-333-M32 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

خرید یک دستگاه جوش تیگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-927-14010411 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

تیغه برش دستگاه برش هیدرولیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-112-1491 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت 84 عدد چکش سنگ شکن d/w.1049144cur2 mat:1.3401


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-926-14010390 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

چاک مارپیچ گوفر( ساختنی )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-597-51002014 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

کپ چرخ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-596-51002014 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

پوش کرونه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-595-51002014 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

بوش مندل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-594-51002215 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

بوش مندل


فایل استعلام بهاء :