استعلام های خرید گروه خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)

شماره استعلام :TPC-91-14000238 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

رولیک ، پایه رولیک ، بغل بند و کلیورس(لقمه ای) به همراه پیچهای مربوطه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-90-14000239 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

تراورس ریل روسی با ورق 5 میل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-289-PHS-95804 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت و یا تامین THROTTLE RING کمپرسور E4-5301-4


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-54-400036 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

1- دستگاه جوش آرگون 2-ماسک جوشکاری اتوماتیک 3-کپسول خالی گاز آرگون


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-283-PHD-05720 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت سه مبدل حرارتی مربوط به پکیج بازیافت گسولین واحد ریکاوری طبق نقشه و تقاظای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-171-1 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

دستگاه جوشکاری آرگون ایران ترانس AC/DC TIG315P


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-277-PHS-05715 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت SHAFT جهت CENTRIFUGAL PUMPS طبق نقشه و تقاضا پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-276-PHD-05716 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت کپ الکتروموتور مطابق نقشه و تقاضا PM-5001 A/B


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-58-14000191 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

نبشی و پلیت و رابط مطابق نقشه ها و نمونه قطعه


فایل استعلام بهاء :