استعلام های خرید گروه خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)

شماره استعلام :MNC-72-A0206 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

150 عدد علمک اخطار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-701-000001 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

الکترود استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1292-13 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

خرید 4 ردیف الکترود وفیلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-335-400ES028 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

تامين صفحه سنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-239-PHS-05702 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت IMPELLER مطابق با تقاضا و نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-238-PHD-95716 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت BEARING BOX مطابق با تصاویر پیوست و نمونه ارسالی جهت پمپ P-6002 B


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-231-LPO-05237 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت براکت ترانسمیتر طبق نمونه و نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-313-99-243 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

بازسازي ياتاقان تراست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-312-99-242 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

جوشكاري ليزر تركهاي ديافراگم


فایل استعلام بهاء :