استعلام های خرید گروه خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)

شماره استعلام :BSTN-1267-1421 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

خرید الکترود، صفحه برش و سمباده مطابق پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-224-99-169 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت شناور پلي طولي (دوبه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-203-1 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

انجام عملیات تامين متريال، ساخت و نصب مخزن ديراتور 1.2 اتمفسري واحد 6


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-202-1 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

تعويض اكسپنشن هاي كندانسور واحد شماره 6


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-171-M1956 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

سیم جوش زیر پودری CRMO2-EB3R پودر جوشکاری EB2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-128-99-102 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

تعويض لوله هاي بويلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-152-1382 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

خرید الکترود


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-151-IPRE1446 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

خرید دو دستگاه تانک روغن 20.000 لیتری با ورق آهنی به ضخامت ورق 8 میلیمتر مطابق با نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-136-K870 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

کپسول آرگون و هوا


فایل استعلام بهاء :