استعلام های خرید گروه خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی

شماره استعلام :BHMD-411-98713 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

اصلاح خطوط گازرسانی شرکت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-488-15078 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

گاز فریون کولیب


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-487-16143 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

پی اچ متر


فایل استعلام بهاء :