استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :BHMD-447-909 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

نقاشی سقف سوله و تاسیسات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-445-980905 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

سقف کاذب از نوع گریلیوم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-438-980902 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

طراحی و اجرای سوله به صورت سازه فضایی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-434-8193 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

دیوارچینی و کاشی کاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-433-8192 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

بتن ریزی و خاک برداری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-432-8191 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تخریب بتن و دیوار آجری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-427-980818 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

الکتروفن سانتریفیوژ backward


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-840-159 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید رادیاتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-70-28564jvk گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعمیرات اساسی موتورخانه های شرکت


فایل استعلام بهاء :