استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :BHMD-370-9846 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

پیمانکاری جهت بتن ریزی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-12-m202 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

گاز فریون


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-11-m202 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

قطعات کمپرسور 100تن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-393-8660 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

اجراي پروژه تغيير دكوراسيون اتاق فرمانهاي نيروگاه (بخار و سيكل تركيبي)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-460-732 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تمدید گواهینامه استاندارد آسانسور برج خنک کننده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-452-479 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعويض عايق سرويس بهداشتی UGD


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-341-316 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

حفاری پشت کانال UEZ1 جهت ترميم لوله سوخت مايع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-303-16825 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

نصب داربست و تخته کوبی بر روی سه عدد از کمپانسيوتورهای داکت بخار کندانسور واحد 30 بخار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-272-15686 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

چسب UHU


فایل استعلام بهاء :